心の健康大好き!

心の健康
Pocket

a??a?Ra?\ao・ a??a?£a?¨a,?c??a??e?ac?±a?≪a€?

a??a?aa??a??a€?ALOHAi??i?? e?・e??a,?a??a? ̄a??a?¢a?3a?-a??a?-a??i??a??a??a?aa?3a?°a?μa?-a?3a€€ Angel Ponoa°?a??c??a??a?§a??a€?  a?¬3a??a?-a?£a?3a??a??a?3a??a?±i??
a?-a??a?-a??a??a?1a?|a?Ra?3a??a?1a?≪
e€3a??a??a??a??a?μa??a?,a??a??a≫?a??a??a??a??a?a
a≫?a?\a? ̄a?¢a?-a??a??a??e??a?¬a??a??a??a??a€?
a?¢a?-a??a??a??e€?a??a??a??a??a??a??a?ca?3a??a??a??a?§a€?

a?€e??a??a??a€?a?§a??a??a??a??a??e?¬a??a??a??a?aa??a?§
a?\a€?a?Rc??a´≫a??a,?a?≪c??c?¶a??a?1a??a??a??a??a€?a?¨
a??a??a?1a??a¢?a??a?|a??a??a??a?-a€?

a?!a??a?£a?≪a?≪a?°a?¬a??a??a?Ra??a??a?ca??a??a??a??a??
a?§a??a??ao?a??a2¢a±±a??a??a??a??a€?

a?ca??a?3a?€a??a?2a?¨a??a?¨a?£a?|a??a€?
a€?a≫?a??a?§a??a??a??a??a?¨a?Ra??a??a?ca??a?3a?€a??a?¨e??a??a€?
a??a?Ra??a?Ra€?a?£a?|a??a??a€?a€?a?¨a??a??a? ̄a?aa??a?|
a??a??a?1a??a??a??a?£a??a??a??a??a??a??a€?
a??a??a€?e|?a??a??c?¬a??a?≪a??a,-a??a・!a??a??a??a€?

a??a? ̄a??a??eo≪a?Ra?\ao・a?Rc?oa?≪a??a??a?\a??a??a?aa??a€?
a?¬c?ca??a??a??a?¨a€?a??a??a??a??d???
a??a??c??a,?a??a??a??a??a?¢a?-a??a?\a??a?1a??a??a??a??a??a?£a?|
a?\a?|a??a??a??a??a??d???
a??a??a?≪a?´a?≪a?aa?¬a?3a?,a??a?¬a?¢a?3a??a??a??a??a?aa??a??
c??a?3a??a??a??a??a??a??a??a??a??i??
e|?a??a??a??a?ca?1a??a?|a??eo≪a?¨a??a?≪a??a°?a?aa?Ra??a??a€?
a?aa??a?|e±?a??a?§e´?a2¢a?aa??a??a??a€?a€?
a?¢a?-a??a??a? ̄e??a??e??a?¬a??a?|a??a??a??i??
2a??a??a??a≫\a,?a?§a?aa? ̄a?¨a?1a??a??a??a??a??a??a??a??a€?    

a€?Angel Ponoa??a??a??a?!a??a?\a??a? ̄a??a?!a??a??a??a??a??a??e|§a??a??a??a??a€?  a€?a≫?a??a??a??c?3a??e??a??a? ̄a??a?!a??a€?https://ssl.form-mailer.jp/fms/825b955b409927 a€?a?!a??a?≪a?§a??a??a??a??a??a??a? ̄a??a?!a??a€?angel.pono@gmail.com     Angel Pono a??a??a??a??a?!a??a?\a??i??Angel Ponoa??a??a??a??a?Ra?!a??a?\a??i??a??a?¬a°?a?Ra?€a??a?¨a??a??a€€a€?e€3a??a??i??a?-a??a?-a??a?3a??a?1a€?a??a??a?€a??a?¨a??a??a? ̄a≫?a1´e??a??a?≪a??a??a??aooi??a?aa??a?|a?3a??a??a?aa??c?!c??a?Ra?aa??a?€a??a?¨a??a??a?§a??ec3a??a??a? ̄a€?e€3a??a??i??a?-a??a?-a??a?¬a°?a?€a??a?¨a??a??a?3a??a?1 a??c?3a??e??a??e??a??a??a≫?a,-i?? a?!a?・a??a€§a?≪a?1a??i??i??a??a??a??a?1a??a??a?3a?-a??a?-a??a?§a,ca´≫c??a´≫
e??eμ?a??c・?a?1a??a?§a€?a?・a??a?≫a?€a??a??a?≫c??a??a?≫a?3a?aa??e§£a¶?
i??i??a??e??a€€e?ac?¶a2≫c??a??a??a´≫a€§a??a??a??i??i??
a??a??a??a?1a??a??a?3a?-a??a?-a?? a?・a??a ̄?c-?a? ̄a,€a1´a,-a??e|?a?§a?? a??a??a??a??a? ̄a?≫a?≫a?≫angel.pono@gmail.com a??a??a??a?€a??a??a?§ea-a??a?§e??a??a??a??a?|a??a??a??a?¨a??a??a??a??a??a??a?a

a?ca??a? ̄a??a?¢a?3a?-a??a?-a??i??a??a??a??a?1a??a??a?3
a?cdo TERRA a?¢a?-a??a??a??a??
a?cBODYFACEe€3a??a??a?,a?\a?¨a?aa??
a??a?§a??a?1a??a??a? ̄a??a??a?£a?|a??a??Masumi Kobayashi

a??e??a?aa? ̄a?¨a?1a??a??a?|a?-a?a
a??a??a??a??a?≫a??ao?c´?a€€080-4624-9528
a€€a€€a€€a€€a€€a€€a€€a€€a€€angel.pono@gmail.com
a°?c?¨a??a?ca??a??a??a??a??a??ao?c´?a??a??a??a??a??a??a€€a€€a°?c?¨a??a?ca??a??
a??a??a??a??a??a?,a€€a€€Angel Pono 

a??a?Ra?\ao・a?Ra??c¨Ra??a??a??a??a??a??a€?c°!a??a?ae€?e2ca?§a?Re2・a??a?1a??c´1a≫?a??a?|a??a??a??

aooa°?a?Ra??a??a??c?¬a?§a??a??a??a? ̄a? ̄a??a?´c?¬a€?a?€a??a? ̄a?1a??a?3a??a??a€?c1?aR?a?Ra??a??a?≪a??a??ec°a??c?¶a??a?§e£?e?2a??a??a?|a??a??a€?
a,€a??a?≪a??a??a??a??a?¨a€?a??a??a??a??a??a??e3´a??a£°a??e€3a??a??a??a??a??a€?
e£?e?2a?!a? ̄c?!a?°a?Rc?¬a??a??i??a?1a??a??c?!e€?a??a?≪a??a??a?€a?¨a€?c?-a??a?±a??a?,a?≪a??a??e??a??e??a??a??a?£a??a€?a€?a??a??a?§a?°c??a€?a€?
c|?ao?c??a??ao?a,?e??a??i??i??i??i??a1´i??i??a??a??a??a??a?§e??c??c?£a??a??a??a??a?≪a-?c?¬a??c?£a??a??a??a€?a??a??a??a??a?≪i??a-?c?¬a・\a?´i??a€?a?≪e|?a ̄?a?≪a?\a?£a??c??a??a?Ra??c?ca??e-・a?°a?≪a??a??a? ̄a€?a??a??a??a?≪a?2a?¨a?aa??a? ̄a?≪c?Ra??e|?a?£a??a€?
a,?a?Ra??c??a? ̄c|?ao?a?°e??a?Re¨?ao?a??a??a?Ra,€a??a?§a??a€?i??c??a??a??c?ca??e-・a?°a?≪a??a??a??a??i??
a?°a1´a??a??a??a€?a??a?3a??a??a??a??a?°a?Rc?¬a?Re3´a??a£°a??a??a??a€?a?¨a?Ra??a?±a??a??e-・a?°a?≪a??a??a?≪a ̄?a??a??a??a?|a??a??a€?
cμ?a?¶e€?a?¨a??a\-a?!a?Re??a?§a??a?ca??a?≪a??c?oc??a??a??a?¨e??a??a??a??a€?a??e-・a?°a?≪a??a??a? ̄i??i??i??i??a1´i??i??a??a?≪i??a??a€?a?°a??a?Rc??a?\ao・c|?c\?a?≫a?3a??a??e?・a?!a?¨a?¨a??a?≪e|?a ̄?a?≪a?\a?£a??a€?

a??e-・a?°a?≪a??a??a?≪a??a??a?¨a€?c??a??a?Ra??c?ce2ca£2a\-e€?a? ̄a€?a≫?a\-a??a??a13a±?a≫oa?|aR?a3?a??e¨-a??a?1e£?a??a?|a€?a・\a?´a€?a?¨a??a?|a??c?¨a€?

a??a?!a?1e?¨a±?a??a?aa?1e?¨a±?a??a|?a¨?a??a??c?¬a?Re?¨a±?a??a-?c?¬e?¨a±?a?aa?ca?≪a??a??a??a?|a??a??a€?
a,€c?aa??a??a?Rc?¬a??e£?e?2a??a??a?|a??a??a?¨a??a??a??a??a?!a?1e?¨a±?a?≪a?\a??a?¨a€?c?¬a??a?!a? ̄a,€a??a?≪c?Ra??e|?e??a??a?|a?≫a??a§?a??a??a€?a€?a?・c??a?aa?ae?-a??e?≫a??ca?a??a??a€?a?¨ec±a??a€?
a?!a?1e?¨a±?a?≪a? ̄a€?a?3a?3a? ̄a?aa??a??a??a?-a??a? ̄a??i??aRμi??i??a?≫a?3a??a?≫a?ca?Re≪?a??a?≪cc?a??a,?a??a??a≫?a??a??a?§a?2a??a??a??c´?i??a13a?1a?!a??a??a?≪a?Ra€?a??a?1a€?a??e??a?°a??a?£a??a€?
i??a??a?1a?≪a?€a??a?§i??i??a?1a?≫a?ca??a?2a??a??a??a??a??a€?e・3a?3a? ̄a?-a?aa??a??a?≫a??c¶?a??a??a€?
e|?a ̄?a??a??a??e-・a?°a?≪a??a??a?Ra?!a?3a??a??a? ̄a€?a??a?Rc?°a§?a?aa??a? ̄a??a€?a??a??a?§a?°c??a€?c?´e|?a?§a??a??c?¶a3?a??a??a?aa??a?£a??a€?a?¨ea?a??a€?

ao?a? ̄c¶2a?≪a?aa?£a?|a??a??a€?e£?e?2a?!a?Ra\3a€§a?≪c??c?±a??e??a??a?¨a€?a??a??a?1a?§a°´a??a??a??a?|a?μa??a°?a??aμ?a??a€?a,€c・?a?≪c?¬a?Ra??a?≪a??a°´a??a??a??a?|a´?a??a€?a?¨ea¬a??a??a??a?¨a??a??a€?
a??a?1a?¨a??a?1a?Re??a??a£?e??a?≪a? ̄a€?a?1a??a??a?1a??a??a??a?€a??a??a?≪e??a±?e£?a?Ra?±a??a?,a??i??aRμe??a?-a?≪a?aa?£a?|a??a??a€?
i??a?1a??i??a?1a??a?\a??a??a??a€?a?€c?-a??a?¨e・3a?3a? ̄a?-a??a??a€?a??a??a??a??a?¨a??a?£a??a??a??a?|a??a??a€?
c?Re??c??a??a?£a??a??a?1a??a??e??e?¢a??a??a??a??a??a?≪c?-a??a?±a??a?,a?≪a?\a??a??a??a??a??a??a?Rc?¬a€?c??a??e??a?¨a??a??a??a??c?¬a€?a??e¶3a??a??a?-a??a?aa??a??a??a|?a¨?a??a??a??a??a??a??a? ̄a? ̄a??a??a??a€?
a?¨e?¨a?§i??i??i??a?1a≫\a,?a??a??a?≪a??a??a??a??a??a??e£?e?2a?!a? ̄i??aooa€?a€?a??i??a??a??a??a・±a??i??a??a??a??a??a??a?§a€?a??a??a?aa??a?§a,?ec±a??a?|a??a??a€?a?¨aR?a??a??ea¬a??a??a??a€?

e??a?¨e£2a??a°´a? ̄i??a?\i??a??a€?a・・a1±a??e??a??a??a??a??a??a?1a?Ra?¨a?2a?≪cc?a??a,?a??a??a?±a??a?,a??a?≪i??a?1a??a??a?\a??a?|a,?a??a?|a??a??a?¨a??a??a€?
a€?a??a??a?aa?≪a??a??a??a??a?Rc?¬a??a??a?|a€?e??a??a°´a??e!?a??a±?a??a?|a??a??a?¨a? ̄a€?a??a?aa??a€?a?¨a??e-・a?°a?≪a??a??a€?
a€?e£?e?2a?!a? ̄a??a??c?¶a3?a??a??e€?a??a?|a??a??c??ec°a??a?£a?|a??a??a?Ra?§a? ̄a?aa??a??a€?e??a??a°?a?\a€?e??a?¶a?§a??a?aa??a?aa??a€?a??a?aa??a?€a??a´ca£?a€?a??a??a??eμ・a??a??a? ̄e??a€§a??e≪?a??a€?a??a??a?aa??a?°i??i??i??a?1a?Ra??a? ̄a?ca??a?aa??a?Ra??a€?a?¨a?±a?§a??a?|a??a??a€?i??a€≫ c|?ao?a?°e??a??a??i??
a?? c|?ao?a?°e??a?? https://goo.gl/WP761N
a?? c|?ao?a?°e??a?!https://goo.gl/K1TzGU
a?? c|?ao?a?°e??a?¢https://goo.gl/JPJP1k
URL: youtu.be
ea°a??e£?a??a?Ri??ea°a??a??e|?a?¨a??a?|a??a?Ri??a??a??a?aa?≪c1?aR?a??a?|a?ca??a??a??a??a??a??a?aa?Ra??a€|a€| a??a??a??a??a??a?≪a€?a??c?ce??a??a?Rc??a?´a?§a??a€?
a??e?aeo≪a??a?oc?£a??cμ?e¨?a??a??a??a?1a?aa??a€?e£?a??c?¬a?≪a-?a??a??c?£a??a??a??a??a?¨a?Ra??a??a?1a?aa??a??a-?c?\a??a?¨a€?a??a??a??a??a€?a ̄?a??a?Ra?\ao・c?¶a??a€?a??e??cR!c??a? ̄a?¨a?|a??a?§a??a?§a??a€?a??a€?a?¨a?|a??a?§a??a?aa??a?¨a?§a??a??a??a??a??a€?

a|?a¨?a??e??a,-a?Ra ̄?c?¬a?Ra??e??c?¶a??a? ̄c??a??a??a?|a??a??a-?c?¬a??a?!a?Ra?\ao・a?≪a??a?§a?aa??a?±e??a??a??a??a??a??a??a€?a ̄?c?¬a?≪a? ̄a??a??a?aa??e??a??a,?a??a€?a??a?ca??a?・a?3a?°a? ̄a°?a??a??a?≪e!?a??a€?c?Re??a?Rc?¶a??a??e!€e!?a??e? ̄a??a??a€?a?1a??a?¬a?1a?Ra??a??a??a?aa??c??a´≫c?°a¢?a??a?´a??a€?e?\ao€a??e?2a??a?aa??a??a€?a??a¨ca?≪a??e|?a?aa??a??a??c¶-a??a??a??a??a??a?Re?cao|a?ae??a??a??a??e|?a?¨a?aa??a??a??a€?

a,?e!?c??a?ac?°a¢?a€?e??ao|a?aa?1a??a?¬a?1a€?a ̄?c?¬a?≪a??e|?a?aa ̄?a??a?Ra??e??cR!c??a?Ra¬?a|?a€?a??a?£a-ca??a??a?aa??a€?c??a°?a??a€aa??a??a??a??a??c?ca?≪e?ca??a?aa?|c?Ra??e!?a??a?aa??a?aa??a?|a€?a??a?Ra??a??a?aa??a??a??a??a?≪i??c1?aR?a??e¨-i??a? ̄a€?a??eo≪a?Ra?\ao・a??a\aa??a€?e??a??e!?c?oa€?a??a?Ra??a?Ra?§a??a??a€?
a?¬a?\i??a??i??a?\a??c?ca??e-・cR!c??a3?e??a??i??e??a??i??a?aa?ca?Rc??a??a?§a€?e??a?¶a??a??a??c?ce2ca£2a\-e€?a??c|?ao?c??e-|a?≪a??ao?a??c?oa??a??a?1e??a?¨a?Ra??a?¨a€|a€?
a??a??a??a?|a,?a?≪c?\a??a??a??a??a?¨a?≪a?aa?£a?|e? ̄a??a?£a??a?¨a?¨a??a?≪a€?a≫?a??a?Ra?°e??e¨?ao?a?≪a? ̄e¨?e??a??a??a?|a??a??a??a??a??a€?a??a?Ra??a??a?Rc?¬a??c?≪a??a?!a?Re!?a?1a??a°?a?≪a?aa??a?¨a??a??a?≪a??a??a€?a??a??a??a?€a?§a?Ra??e!?a?≪a?aa??a??a?¨a?§a??a??a?-a€?
a,?e?ca??a?aa??e?-e£?e?2a? ̄aR?e?・a??a??a??a€|a€|a??e?-a´ca£?a? ̄c?!e2¬a≫≫a??a??a??a€|a€|

SNSa?Ra??a??a??a?ca??a?3a??c?oa??a??a?¨a€?e?・a-?c?¬a€?a?¨a,|a??a?§a€?e??e|aa??e??a€?a?Rc?¬a??c?≪a??a?!a?Ra??a?±a?§ao¢a??a?|a??a??a??a€?a??a??a?ac??c?¶a??e? ̄a??e|?a,!a??a?|a??a?|a??a??a??a??a€?a??a??a??a€?c?°a,,a€?a?aa??a?¨a??a?¨a€?a??a??a??a??a??a€?
a??e-・a?≫a?3a??a??a?≪a? ̄a??aR1a??a??a??e?・a-?c?¬a??a?!a??ao¢a??a€?e£?a??a,≫a,?a??a?Ra??e??a??a?Ra?aa??c?¬a??a?!a? ̄a€?e-2a,!c?¬a€?a?¨a?aa??a?°a??a??e£?a??a,≫a??a??e??a??a?|a??a??a??a€?
a??e-・a??a?ca?3a??a?£a?¢a?Rc??a??a??a?Ra??a??a?≪a??a??a??a??a?oa??a??a??a?ca??a?-a??a?ac?¬a??a?!a??a??a??a€?a?°a??a?ac?¬c??a??a??a?≪a??a??a??a?£a?3a?1a??a??a??a€?a??e-・c?¬a€?a?¨a?aa?£a?|a??a??a??a€?
a??a??a??a€?c??aR?a? ̄aRoa?|a??a??a?-a?Ra??a??cμ?a??a?≪a??a??a€?a?|a??a? ̄a?aa??a?|a??e!?a??a?´a??a?aa??c?¶a??a??a??e!?a?¨a?aa?£a?|a??a??a??a€?e-2a,!a??e!?a??ec°a??a??a?≫a?ca?Re?-a?°a?§a??a€?
a??a??a??a??c?°a,,ao?a??a?§a??a??a??a?¨a??c?\a??a€?c??e§£a??a?|a€?a?¨a??a?§a??a??cμ?a??a?§a??a??a?aa??a?¨a€|a€| a??a??a??a?-a€?aRoa?|a??a??a??a?€cμ?a??a?aa??a?≫a?ca?Rc?¶a3?a?aa??a??a??a?aa??a??a?¨a??a??a€?a??a??a??a€?
a??a??a??a??a??a€?a?§e??a?Rc1?aR?a€?e2ca£2a? ̄a,-a-¢a??a??a?1a??a?aa??a?§a??a€?
a??a??a??a??e2・a??aooa??a?ca??a??a??a??a??a??a??i??a?\a?≪a?ca??a??a??a??a?Raooa??e2・a??a??a??a??i??
a??a??a??e€?a??a??a?¨e??e|aa?≪a?aa??a??aooe??a??a?£a?|a??a??a?§a??a€?a??a??a?aa?≪a? ̄a??a??a??a??a??a?-a€?
a?aa??a?≪a??a?£a?|a€?a?ca??a?≪a??a?£a?|a€?e??c??a??a??a??a??a?¨a??a??a??a??a??a??a€?
a??a?Ra??a??a??a??a?°a?ca??a?aa??a??a??a??i??a?\a?¬a,-a?§a??e?-e£?e?2a?≪a?aa??a?Ra?§a? ̄i??
a??c?ca\?a??a??a??a??a€|c?¬a??a\?a??a??a??a??a€|a?|a??a? ̄a??a??a??a?≪a? ̄a?€a?3a??a??a??a?¨a€|e£?a??a??c?°a¢?a??a??a??a??a??a?¨a??a??a??a??a??e€?a??a?|a€?aR¶a??a?≪e??a??a??a??a?|a??a??a??a??a€?
e??e|aa?¨a?aa??aooa??a?!a??a??a??a°?a?\a??a?°a€?a??e
?-e£?e?2a€?a?≪a?aa?£a?|a??a??a€?a?¨a??a??a?Ra??a?€e??a?RaR?c?¶a?aa?Ra?§a? ̄a?aa??a?§a??a??a??a??a€?

a?ca??a€?a??a??a??a??a€?a?ca??a??a??a??a??a??a€?
a??a??a??c?¶a?¨a??a?|a??a??a??a??a€?c§?a? ̄a??a?Ra??a?Rao?a??e€?a??a??a?¨a€?a??a??a€?a?≪e?¢a??a?|a??a?・a??a?,a?μa??a??a?|a??a??a??a€?c?¬a??e£?a??a?£a?|a€?a?¬a?\a??a??a?aa??a??a??a??a?aa??a?£a??a? ̄a??a??a??a??a€?
a??a??a??a??e£?a??a≫\a??a?≪a€?e??e|aa?¨a?aa??a≫\a??a?≪a€?e?aeo≪a?Rc??a´≫a?≪e|?a??a?£a??a??a??a??a?Ra??c?¬a??a??c?≪a?aa?ca?¨a?Ra??a??e±?a??a?aa??e??a€?a??a?¨a??a??a??c??a´≫a?aa?Ra?§a? ̄a?¨a€?a??a??a?§a??a€?

a°?a??ec±a??ao?a??a??a??a??a??a??a€?a€?aooa?¬a??a?≪a?§a?Ra??e?-a´ca£?a??a¢?a??a?aa??a??a?¨a€?c1?a??a??a?aa??a??a?¨a??e!?a??a?°a??a??a?§a??a€?
a??i,?a≫?a??a?≪a€?a??e€?a??a??a??a!?
a??c?ca??e-・a3?a?§a? ̄a€?a??e-・a??c?ca?≪a ̄?a??a?|a€?a??a??a??a??a?Ri??a??c?ci??a€?a?¨a??a??a?|a??a??a€?a??a??a??a€?aR?e??a?≪a? ̄a??a??a?1a?aa?ca,?e€?a??a?ae?¨a??a??a??a??a€?a??a??a??a?¨a?aa??a??c?ca??a?±a??aooe??a??a€?a?¢a??a€?a?¨a??a??a??a??a?≪a?±a??a??a??a??a??c?¶a??a??a??a??c??aR?a? ̄a€?a?¢a?≪a
??e-・a3?e??a??a?§a??a??a?¨a??a??a??a?Ra?§a? ̄a?aa??a?§a??a??a??a??a€?
a?aa?≪a??a??a€?a??a??a??a??a??a??a??a?Ra,€c??a??c1?aR?a?≪a?cc?¨a??a€?a??a??c??c?2a?≪a??a??a??a??a?aa?§e??c??c?£a??a??a??a??a??a?aa??a??a??a??a?≪a?¨a??a??a??a??c1?aR?a??e¨-a?,a?Re¨±a? ̄a??c|?a-¢a?¨a??a?|a€?c1?aR?a\-a? ̄a?¨a??c??a?≪a€?a≫?a-¢a€?a?¨a??a?|a?≫a??a??a€?
a??e?aa2≫a??a?≪a??a??aR?a??c??a?ae|?a ̄?a?≪a??a??a?3a??a??a??a°?a?¨a ̄ca?≫a??e!?a?£a?|a?≫a??a??a€?
a€?a??a?°a?Ra±?a??a?oa?¨cR!c??a€?e?ca??a?ac?°a¢?a?§a?\ao・a?≪e?2a??a??a??a??c?¬a??c?≪a??a?!a?Ra??a€?e??a??a??a??a?ae? ̄a??a?aa??a?€a??a?Ra??a?Rc1?aR?a??e¨±a? ̄a??a?|a?≫a??a??a€?
a??a??a??a??a??a?¨a?§a€?a,?a??e|?a?aa??a?Re?3a??a€?a?§a??a??a??a??a?・a?§a??a??a?aa?ca?§a?Ra?§e??a?ac??a??e2ca£2a??e|?a?¶a??a??a??a??a??a??a??a€?a?aa?≪a??a??a,?a1,a??c??a?€a??a?¨a€?a£2a??a?aa??a??a??ao¢a??a??a??a??a??a?¨a??e?2a??a?§a??a??a??a? ̄a??a?§a? ̄a?aa??a?§a??a??a??a??a€?
a??a??a?≪a€?a??a??a??a?・a?§a??a??a?§a? ̄a€?c?¬a??c?≪a??c?\a??a-|a?3a€?a??c?ca??e£?a??a??a?¨a??a-|a?3a€?a??a??e£?a??a,≫a?¨a?aa??a??a??a?≪a-|a?3a€?a??a??e€?a??a??a?≪a?≪e3?a?\a??a??a??a?´a??a? ̄a€?a?3a??a??a ̄ca?≫a??a??a??a??e?ca??a?aa??a?aa??a?€a??a??e€?a??a?|e?ca??a?aa??a??a??a??a?!a€?ao?c´?e2ca£2a€?a??a??a??a??a?¨a??a??a??a??a??a?¨a€?a??a??a?§a??a€?

a??i,?aRoa?|a??a??a?-a?Ra??a??a?Rc1?aR?a??a?-
a??a??a??a€?a?\a?¬a?Ra??a??a??a?Rc??c?¶a? ̄a€?c1?aR?a?Ra??e|?a? ̄a€?a?aa??a€?a?¨e¨€a?£a?|a??a??a?¨a€?a?£a?|a??a??a??a€?
a?!a??a?£a?¢a?≪a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a€?e?・a??a?aa?ac??a?ae£?a??a,≫a?¨a?aa??aooe??a??a¢?a??a??a??a??a€?eo≪a??a??a?ac??c?±a?≪a??a??a??a?\a?€a?≪a??a?!e??a??a??a??a€?c? ̄c?aa?§a??a??a??a?Ra?≪e?oa£?a??a??a??a??a€?a?€a??e€?a?Ra??c?oa?Rc?ca??a??aR?a??a??a€?e?・a-?a?≪a??a?|a??a??a?\a?€a?,e¶3a??e??a??a?§a??a??a??a??e??a??a?≪a??a??a?aa??a?aa?ca€|a€|
a?\a?¬a,-a?≪e£?a??a,≫a?¨a??a?1a?aa??aooe??a?≪a??a??e¢≪aR3a??a??a??a??a??c?ca??a?!a??a€?a?oa??a??a?¨a?°a??a?ac??a??a?1a??a??a?!a?aa??a??a€?e!?a??a??a??a?aa??a€?a?¢a?≪ao¢a??a?|a??a??a?Ra?§a??a??a??a€?

e¨?ao?a?Ra?aa??a?≪a??a?£a??e¨€e??a?§a??a??a€?c?¬c?≪a??a?§e??c1?aR?a??a??e2ca£2a??a??a??a?¨a? ̄a€?e2¬a≫≫a??a?Ra??a??a?§a?aa??e£?a??a,≫a??c??a??a??a??a??a?-a??a€?a??a??a??a?aa?ca? ̄e£?e?2a??a£?a??aRoa?|a??a??e?2a??a??a??a€?e?ca??a?≪a??a??c・?a??a??a??a3?a?1a-£a??a??a?≪e¨´a??a?|a??a??a€?a??a??a?≪a?3a?3a??a??e|?a?§a??a??a€?e??e|?a?¨a?aa?£a?|a??a??a?Ra??a?¨a€?a??a??a??a€?a€€a€¢ a?≫a??a?≪a?!a??a?§a£2a??a??a??a??c?ca€¢ a?¬a?ca?1a?±a??a?1a?§e?3a??a??a??a??a??c?ca??a??a??a?£a?|c≪?a´?a?ae??a??a?Ra? ̄a??a??a??a?§a? ̄a?aa??a?Ra?§a??a??a??a??a€?a€?

a°?a??a??a?≪a?aa??a??a??a??a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?Ra??e¨-a??a??aooc?oc??a?aa??a?1a?≪a??a??i??i??e?-a?Rc?¬a??a?!a??e?±eμ°a??a??a??a?\a??a?1a??e|?a??a??a??a€?
a?aa??i??e?-a? ̄a??e-・a??a??a?|a?aa??a??a??a?§a€?a??a?Re!?a?1a?¨a?\ao・c?¶a??a??a??e??a?aa?Ra?§a??a??
a?? https://goo.gl/bReuas

a≫?a??a?Rc|?ao?c??a?Ra??a??a??a??a?≪a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?Ra?±e€?a??a?|a??a??a?¨a??a??a??a??a??a€?
e??a??e??a??a??a??a??c?¬a??a?!a1,a??a?Ra??a? ̄a€?a?ca??a?≪a??a?aa??a??a?¨a€?
a??a??a?≪a??e?-a´ca£?a?Ra?,a?μa€?a??c?ca??e-・cR!c??a3?e??a??a?≪a??a??a??a??a??a??a??a?¨a??a??a??a?¨a?§a??a€?

a??i,?c1?aR?a??e¨-a?Re£?e?2a?!a?Raooa?°a? ̄a??a??i??aoo
i??aooa?§c´?i??i??i??a?1a?Re?ca??a?ae£?e?2a? ̄a,?a? ̄e??a?§a??a??a?Ra?≪a€?a??c?¶a??a??a??a?§a??a??a??a? ̄a??a?Ra?§a??a?aa??a?-a??a?§a??a?|a?aa??a??a?¨a?§a??a€?
a??a??a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a??a??a?\a??a?1a?§e¨?ao?a?≪a??a??a?¨a€?i??i??i??i??e?-a??i??i??aooa?Ra?1a??a??a??a?§a??a,?ec±a??a??a?|a??a?¨a?,a??a??a?|a??a??a??a€?
a??i,?i??i??i??i??e?-a??e¶?a??a??c?¬a??a?!a?Ra??e-・a?3a??a??a?|a??a?|a??a??a??a??a€?a,€aooa?§i??i??e?-a?≫a?ca?RcR!c??a?¨a??a,?ec±a??a??a??a?aa??a?|a€|a€|c?¬a??a?!a?Ra?°a?≪e|?a??a??a?aa??a?1a??a??a??a?Ra?°a?≪ec?a??a?§a??a??a?-a€?
a,€e?-a?Rc?¬a?≪a ̄?a??a?|a??a€?a??a??a??a??a?aa??a,?ec±a??a??e|?a?§a??a??a?Ra?≪a€?a??a??a??a??a?Ra?°a?Rc?¬a??a?!a?Ra??a,?ec±a??a?§a??a??aooa?°a??a?aa??a?oa?\a??a? ̄a??a??a??a??a??a??a??a€?c?!e¨?c?≫a??a??a??a??a€?
c1?aR?a??e¨-a??a??a??a?1a? ̄a?3a?3a??a€?c?!c??a€?a??a??a??a?Ra? ̄a€?a??a??e£?a??a,≫a?§a??a??a??a??a?¨a??c?Ra¨?a?≪c?¬a??c?≪a??a?!a??e£?a??a??a?|a??a??c??a??a??a?aa??a?°ea°a??a??a€?a??a?¨a??a??a?§a??a??a??a€?
a??i,?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?¬a?\a?Rc?Rc??a? ̄a??a?§a??a??a??a??a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?Ra??e-・a´≫a??a? ̄a??a?Ra??a??a?aa??a??a??a??a€?
c?¬a??a?!a?Ra??e-・a?§a??a??a?¨a??a??a?aa??a?°a€?a??a??a?§a? ̄c?¬a??a?!a??a??e|?a?¨a??a??a?3a??a??a?\a?±a??a?・a?§a?3a€?c?¬a??a?!a,€e?-a,€e?-a?¨a??a??a??a??a??a?¨a€?a??a??a??a3¨a??a?§e£?e?2a??a??a??a?¨a?aa?ca,?a? ̄e??a?§a??a??a??a€?a\-a??c??a?ae£?ao?a€?a,?a??a?§a??a,€a? ̄a?§a?aa??a?§a??a??a??a??a€?
a?\ao・c?¶a??a?Rc¢oea?a??a??a?!a?Ra??a??a?Ra?°a?≪a??a??a?3a?°a€?a??a?£a-ca??a??a??a?§a??a?aa??a?Ra?§a? ̄i??a≫?a?Ra??e?-a´ca£?a?¨a??a??e??a??a?Ra??a?ai??a€?aooa?Ra??e?-e£?e?2a??a§?a?≪a€?a??a??a≫\a,?a?≪e?-a?°a?¶e??a?aa?ca??a??e|?a?aa??a??a??a?aa??a??a?ai??
a??i,?e!?a??a?¨a??a?|a?Re2¬a≫≫a??a£?e??a?¶a€?aooa?!a€?a??e?-a€?a??a?1a?|a?≪a?3a??a??c?¶a3?a?§a??a??a?Ra?≪a??e?¢a??a??a??a€?e!?a??a??a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?,a?Re-2a,!a??a??a?|a??a??a?Ra?§a??a€?
c§?a? ̄a?oc??a?¨a?aa??e!?a??a?Ra??a??cμ?a??a??a?aa??a??a??a?´a??a?|a??a??a€?SNSa?aa?ca?≪e|?a??a??a??a??a??a?ae!?a??a?Ra?1a??a? ̄a??a??a??a?aa??a?Ra?§a??a??a€?ao?a3¶c??a?≪a??a??a?|a? ̄a°?a??e??a??a??a??a€?
a,?a|?a?≫a?¢a??a??a?aa??a?£a??a?,a?Re-2a,!c?!c??a??a??a??e£?e?2a?°a?¨c?°a¢?a?aa?ca??e-・a?¨a??a??a??a??a??a??aR1a?≪e??a??"a??a??ec°a??"a?Rc?¬e??a??a?Ra??a??a?aa?aa?ac?°a?≪a??a??e|?a??a?aa??a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?,e-2a,!a??a??c¶?a??a?|a??a??a?aa??a?|c?!e2¬a≫≫a??a??a??a??a€?a??a?°a?¬a? ̄a??a??aR1ea?a??a?|a??a??a??a?≪a??a??a??a?|a??a??a??a??a??a€?
a≫?a??a?Ra??e!?a?Re??a?§a??a??a?1a??a?|a??a??a-¢a??a?|a≫?a??a?Ra ̄?c-?a€?e-2a,!a?Ra,-a-¢a?aa?ca??e!?a??a? ̄ec±a??a??a?£a?|a?≫a??a??a?§a??a??a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a?,a?Ra?μa??a??a?¨c´?c¨?a?Ra?¨a??a?1a€?a??a??a??a?1a??a??a??a?3a??a??e??a±?a??a?|a??a??a??a??a?¨a??a??a??a?¨a??a€?a?£a?|a??a??a??a€?
c1?aR?a??e¨-a€?a??a??a?1a? ̄a?3a?3a€?a?ca?!a??a??a??e?-e£?e?2a´ca£?a?≪c?oa±?a??a??a??a??a??a!?a≫¶a?§a? ̄a?aa??a??a?¨a?,a?μa??a?|a??a??a??a€?a??a??a??c??c?2a?≪a?aa??a?Ra? ̄c?¬a??c?≪a??a?!a€?a??a?Ra??a??a?§a? ̄a??a??a-?a??a?aa??a?§a??a??a??a€?
a,?a?Ra,-a? ̄a€?a??a??a??e??e??a?≪a?aa?£a?|a??a??a€?a??a??a??a±?a??a??a?¨a??a??a??e??a??a??a??a??e??e??a??a??a??a??a??a??a??a?|a?2a??a??a?|a,?a??a??a?§a??a?aa??a??a?¨a??a??a??
a??a??a?ca€?c??a? ̄a?≪a??a??a-¢a??a?|a,€c・?a?≪e€?a??a??a??a??a??a€?a?-i??a??a??a?|a€?c§?a??a?!a?≪a?§a??a??c´?a??a??aR?a??a??a??a??a??i??c?Ra?Ra??a?RaR¶a??a?≪a??a??a??c?Ra?Ra??a?RaR¶a??a?¨a1,a??a?acμ?c??a??a??a??a??a??a? ̄aR?a??a??a??a??a??a€?Lovely days  CHIKA'S MIND TRIP

a??i,?e?¢e€£a??a?-a?°
a??e?-e£?e?2a?Ra´ca£?a€|e?2a??a??a??a?≪a? ̄a?? https://goo.gl/DLzsHa
c??a?¬c?? a??a??c??a?¨aRoa?|a??a€| a??e?-e£?e?2a?≪a??a??a?|a?? https://goo.gl/WiSdPx

via DOJINBARa?Ra\3a°?a??a?? a,€a?\a,€a\?
Your own website,
Ameba Ownd

関連記事
 • 心の健康も定番アイテム

  心の健康を見ていたら気分が悪くなってきたみなさんこんにちは昨夜は私の家からは素敵な満月が見えていました。皆様はどんな風に満月を味わっていたのでしょうか??さて。 ...

  2018/06/16

  心の健康

 • お口の恋人、心の健康

  心の健康の最新トレンドをチェック!!今日は全くプリンス&マークルとは関係がない記事となります。みなさん、投資はどうしてらっしゃいますか?心身の健康管理は、今の自 ...

  2018/06/15

  心の健康

 • 心の健康大量在庫ショップ

  心の健康のオンパレード♪きょうは体育の日・・・。国民の祝日のひとつですよ・・・・。スポーツに親しみ、健康な心身を培うことを趣旨としているんですって・・・・へぇぇ ...

  2018/06/14

  心の健康